Phương pháp Timeboxing

Bạn phân bổ các khoảng thời gian (timeboxes) cho các hoạt động; bạn làm việc trong khoảng thời gian này và sau đó dừng lại khi hết thời gian đã đặt. Timeboxing thường bao gồm các thời hạn cố định, vì vậy nó được sử dụng trong quản lý dự án.