Phương pháp Pomodoro

Đây là phương pháp quản lý thời gian bằng cách chia quỹ thời gian thành các khoảng thời gian làm việc 25 phút và giữa các khoảng thời gian này là 5 phút nghỉ ngơi. Sau 4 khoảng như vậy bạn sẽ có một khoảng nghỉ dài hơn là 20 phút.