Phương pháp Kaban

Kaban là phương pháp quản lý thời gian được sử dụng nhiều trong việc theo dõi các dự án bằng cách di chuyển các công việc giữa các nhóm cột khác nhau. Phương pháp này được phát triển những năm 1940 bới Taiichi Ohno, giúp cải thiện năng suất, hiệu quả sản xuất cho công ty Toyota giai đoạn đó.