Phương pháp Get thing done

Một phương pháp năm bước cho phép bạn động não thực hiện các nhiệm vụ của mình và biến chúng thành một danh sách việc cần làm đơn giản.