Phương pháp Eat that frog

Kỹ thuật quản lý thời gian này là nhằm mục đích ưu tiên các nhiệm vụ. Bạn chọn ra nhiệm vụ quan trọng nhất hoặc tồi tệ nhất (đây là “con ếch” của bạn) và giải quyết nó trước tiên vào ngày mai. Một khi bạn đã hoàn thành ăn “con ếch” của mình, bạn có thể chuyển sang các nhiệm vụ khác trong ngày.